MENU

Algemene voorwaarden

Skischule Serfaus

1. Toepassing van deze Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle bestellingen, die u bij de verkoper, skischool Serfaus Komperdell opgeeft. Wanneer de verkoper een bestelling aanneemt, komt tussen de koper en verkoper een koopovereenkomst tot stand, die de bestelling en de volgende voorwaarden omvat. Verdere voorwaarden gelden niet. Eventuele verdere afspraken, met name afwijkingen van de volgende voorwaarden, moeten uitdrukkelijk overeengekomen worden en schriftelijk, ook per e-mail, vastgelegd worden.

2. Bestellingen, terugtrekken

De verkoper kan alleen uw bestelling aannemen als u 18 jaar of ouder bent. 

De overeenkomst komt tot stand op het moment, dat de koper - d.m.v. een klik met de muis of m.b.v. de 'Enter'  toets - de bestelling verstuurt. 

Nadat de verkoper de bestelling heeft ontvangen, zal deze de koper een opdrachtbevestiging doen toekomen. Deze bevestiging ontvangt de koper per e-mail of, wanneer hij op het bestelformulier geen e-mail adres heeft aangegeven, per fax.  Voor het geval, dat de koper de opdrachtbevestiging niet ontvangt, geldt de uitvoering van de bestelling als bevestiging.

De verkoper heeft onder de volgende omstandigheden het recht om zich terug te trekken uit een via internet gesloten overeenkomst:

2.1. wanneer de verkoper op basis van de verstrekte informatie van de koper of van zijn gedrag, dat niet strookt met de overeenkomst bij de afwikkeling van een andere koopovereenkomst met de verkoper redelijkerwijs de verdenking koestert, dat de koper niet zoals voorgeschreven aan zijn - uit de overeenkomst voortvloeiende - verplichtingen zal kunnen voldoen.

Voor het geval, dat wij uw bestelling niet kunnen aannemen, wordt u hierover telefonisch door ons geïnformeerd.

3. Levering

3.1. De levering vindt plaats op basis van de voorkeur van de koper aan het door hem opgegeven leveradres of door het klaarzetten van het artikel bij de verkoper.

3.2. De verkoper behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan.

3.3. Als er sprake is van voorvallen, die de levering voor de verkoper bemoeilijken, dan kan de levertermijn naar redelijkheid verlengd worden.

3.4. Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt

3.5. Het artikel wordt onder rembours verstuurd. Porto- & verpakkingskosten komen voor rekening van de besteller.

3.6. Nadat wij de bestelling hebben verstuurd, krijgt u een e-mail, waarin de bestelling nog een keer moet bevestigen. Pas na ontvangst van de bevestiging versturen wij het artikel.

4. Verval en betaling, verzuim

4.1. De koopprijs moet, voor zover niet anders overeengekomen, direct bruto, zonder aftrek van korting, bij de bestelling betaald worden. De koper kan de koopprijs contant en door overmaking betalen.

4.2. Als de koper in gebreke blijft, kan de verkoper rente wegens te late betaling eisen en wel zo hoog als bij banken gebruikelijk is.  Als de koper zakenman is, komt hij met de verkoper overeen, dat hij van een aanmaning afziet: als de koper niet onmiddellijk na ontvangst van het artikel betaalt, dan is hij dientengevolge vanaf dit tijdstip in gebreke, uiterlijk echter bij niet-betaling na drie weken nadat de overeenkomst gesloten is.

5. Verkeerde of foutieve levering

Niet bestelde of gebrekkige artikelen moeten direct, met een beschrijving van het artikel en een specificatie van datgene wat eraan ontbreekt, naar de verkoper worden terug gestuurd; de rekening moet meegestuurd worden. Als de klachten gerechtvaardigd zijn zal de verkoper het verkeerde of gebrekkige artikel omruilen tegen hetzelfde artikel, dat aan de overeenkomst voldoet.

6. Terughouding, compensatie, mindering

De koper heeft alleen het recht op terughouding, compensatie of mindering, ook wanneer klachten of tegenklachten gelden, wanneer de verkoper uitdrukkelijk ermee akkoord gegaan is of wanneer de tegenklachten van rechtswege vastgesteld zijn.

7. Eigendomsvoorbehoud

Het geleverde artikel blijft eigendom van de verkoper totdat alle, door de verkoper gevorderde, rechtens toekomende betalingen definitief door de koper zijn verricht.

8. Aansprakelijkheid

De verkoper is aansprakelijk voor schade, indien indien hem, binnen de geldende wettelijke voorschriften,  opzet of grove nalatigheid verweten worden kan. De aansprakelijkheid voor eenvoudige nalatigheid is uitgesloten. De schadeloosstelling van gevolgschade en vermogensschade, gederfde winst, renteverlies en van schade t.g.v. claims van derden tegen de opdrachtnemer ist altijd, voor zover wettelijk toegestaan, uitgesloten.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Voor zover niet anders overeengekomen, gelden de - uitsluitend Oostenrijkse -  wettelijke bepalingen, ook wanneer de opdracht in het buitenland uitgevoerd wordt. Voor eventuele geschillen geldt uitsluitend de plaatselijke competentie van het objectief bevoegde gerecht van de zakelijke zetel van de verkoper als overeengekomen. Voor de verkoop aan consument in de zin van de wet ter bescherming van de consument gelden de vermelde bepalingen indien de wet ter bescherming van de consument niet andere bepalingen inhoudt.

10. Privacybescherming

De verkoper heeft het recht, de door de koper verstrekte gegevens elektronisch op te slaan en te verwerken. De verkoper gebruikt de gegevens uitsluitend voor zakelijke aangelegenheden met de koper.

11. Salvatorische clausule

Mochten één of meerdere bepalingen van de overeenkomst, inclusief deze bepalingen geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig zijn of mocht de overeenkomst een leemte hebben, dan wordt hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen of delen van zulke bepalingen niet beïnvloed. In plaats van de niet geldende of tekortschietende bepalingen gelden de desbetreffende wettelijke regelingen.

Gebruiksaanwijzing:

Gebruik van de website De gehele inhoud van deze website, waaronder ook foto's, software elementen en overige delen worden voor persoonlijk en niet voor commercieel gebruik aangeboden.

Het is niet toegestaan, om de inhoud van de website op welke manier dan ook te veranderen, te kopiëren, distribueren, over te schrijven, te publiceren, om te zetten, te reproduceren, te gebruiken om een licentie te verlenen, als basis voor verder werk te gebruiken of te verkopen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van skischool Serfaus.

Mocht u toestemming voor reproductie, distributie of publicatie van de inhoud van de website gekregen hebben, dan is het niet toegestaan om veranderingen van of verwijdering van het handelsmerk of overige verwijzingen door te voeren. Het downloaden van de inhoud van de website brengt geen eigendomsrechten met zich mee. Alle niet uitdrukkelijk hierin verleende rechten blijven onder voorbehoud.

Links:

Onze website bevat links naar andere website. Wij hebben geen invloed op de inhoud, resp. de beschikbaarheid van deze website. Door uw bezoek aan de website van skischool Serfaus in het World Wide Web geeft u uw officiële goedkeuring aan de volgende punten: 

Het ter beschikking stellen van de op de website van www.skischule-serfaus.com weergegeven informatie is "onder voorbehoud". M.b.t. de juistheid, betrouwbaarheid of inhoud van de informatie wordt, in welke vorm dan ook van de kant van de exploitant van skischool Serfaus, geen garantie gegeven.

Skischool Serfaus is op geen enkele manier verantwoordelijk voor informatie, die opgesteld of gepubliceerd is door derden of linkpartners, die middels link op de website van skischool Serfaus vermeld staan. 

De inhoud van de website van skischool Serfaus valt onder de nationale en internationale copyright.  

Alle rechten voorbehouden. 

Our sponsors & partners